Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

 

Algemene informatie

 

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

 

 

Verzamelen van gegevens op onze website

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

 

De verwerking van de gegevens op deze website gebeurt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

 

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze ons meedeelt. Het kan bijvoorbeeld gegevens betreffen die u in een contactformulier invoert.

 

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de website werd bezocht). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op onze website komt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website correct te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

 

U heeft steeds het recht om gratis inlichtingen te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verkrijgen. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u steeds met ons contact opnemen op het adres vermeld in het colofon. Voorts heeft u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw  persoonsgegevens te verkrijgen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder 
“Recht op beperking van de verwerking”.

 

Analysetools und tools van derden

 

Bij het bezoeken van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet naar u getraceerd worden.

 

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, vindt u in de volgende privacyverklaring.

 

 

2. Hosting

 

Externe hosting

 

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hier vooral gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

 

Het inschakelen van de hoster gebeurt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van het veilig, snel en efficiënt beschikbaar stellen van ons onlineaanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f AVG).

 

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken in zoverre dit noodzakelijk is om zijn verplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens te volgen.

 

 

3. Algemene en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

 

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

 

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze licht ook toe hoe en voor welk doel dat gebeurt.

 

Wij maken u erop attent dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een totale bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Informatie over de verantwoordelijke

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Johannes Jürgen Schwarz

 

Westerharter Weg 11

87700 Memmingen

 

Telefoon: +49 8331 901104

E-Mail:

 

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelstellingen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

 

Intrekken van uw toestemming tot de gegevensverwerking

 

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn slechts met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming steeds intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de intrekking wordt door de intrekking niet aangetast.

 

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen 
direct marketing (art. 21 AVG)

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machineleesbare vorm te laten overhandigen aan u of aan een derde. Indien u wenst dat de gegevens rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dat enkel voor zover dat technisch haalbaar is.

 

SSL- of TLS-versleuteling

 

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als beheerder van de website stuurt, te beveiligen, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding erkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slot-pictogram in uw browserregel.

 

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons bezorgt, niet door derden meegelezen worden.

 

Inzage, blokkering, verwijdering

 

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u steeds het recht op gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel heeft u recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u steeds met ons contact opnemen op het adres vermeld in het colofon.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Hiervoor kunt u steeds met ons contact opnemen op het adres vermeld in het colofon.
Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 

- Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist die bij ons zijn opgeslagen, hebben wij in de regel tijd nodig om dat te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
- Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in de plaats van het wissen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen.
- Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te onderbouwen of in te stellen, heeft u het recht om in de plaats van het wissen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen.
- Wanneer u in overeenstemming met art. 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt, moet er een afweging gebeuren tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts verwerkt worden met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen of om de rechten van een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon te beschermen of om ernstige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 

 

4. Verzamelen van gegevens op onze website

 

Cookies

 

Websites maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en ze bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

 

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Ze worden op het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en dat u cookies slechts in een specifiek geval accepteert, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en het automatisch wissen van de cookies activeert bij het sluiten van de browser. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Cookies die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) vereist zijn, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor het technisch correct en geoptimaliseerd ter beschikking stellen van zijn diensten. Voor zover een overeenkomstige toestemming werd gevraagd (bijv. een toestemming voor het opslaan van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan steeds ingetrokken worden.

 

Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

 

Serverlogbestanden

 

De provider van de website verzamelt automatisch informatie en slaat die op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons bezorgt. Dat zijn:

 

- browsertype en browserversie
- gebruikt besturingssysteem
- referrer URL
- hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen
- tijdstip van de serveraanvraag
- IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.

 

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de technisch correcte weergave en de optimalisatie van zijn website – hiertoe moeten de serverlogbestanden verzameld worden.

 

Contactformulier

 

Wanneer u ons per contactformulier verzoeken doet toekomen, worden uw verklaringen uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar vermelde contactgegevens voor de verwerking van het verzoek en voor het geval van aanvullende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

 

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dan ook uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming steeds intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de intrekking wordt door de intrekking niet aangetast.
 
De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt om ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens wegvalt (bijv. na een afgesloten verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of telefax

 

Wanneer u per e-mail, telefoon of telefax met ons contact opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortkomende persoonsgegevens (naam, verzoek) met het oog op de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.
 
De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of vereist is om maatregelen te treffen voor het sluiten van een overeenkomst. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG) en/of op onze rechtmatige belangen (Art. 6 lid 1 lit. f AVG), aangezien wij een rechtmatig belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.
 
De door u aan ons per contactverzoeken toegestuurde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt om ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens wegvalt (bijv. na afgesloten verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

 

 

5. Analysetools en reclame

 

Matomo (voorheen Piwik)

 

6. Plug-ins and Tools

 

YouTube with expanded data protection integration

 

Our website embeds videos of the website YouTube. The website operator is Google Ireland Limited

(„Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingmodus. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers op deze website opslaat, vooraleer ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingmodus echter niet dwingend uitgesloten. Zo maakt YouTube – los van het feit of u een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.
 
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht heeft. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dat kunt u verhinderen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
 
Voorts kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te verhinderen. De cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze wist.
 
Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video nog andere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop we geen invloed hebben.
 
Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dat vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG. Voor zover er een overeenkomstige toestemming werd gevraagd (bijv. een toestemming om cookies op te slaan), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan steeds ingetrokken worden.
 

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Vimeo

 

https://vimeo.com/privacy.

Adobe Fonts

 

Onze website gebruikt voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes Web Fonts van Adobe. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).
 
Bij het oproepen van onze pagina’s laadt uw browser de nodige lettertypes rechtstreeks van Adobe om ze correct te kunnen weergeven op uw eindapparaat. Daarbij maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor krijgt Adobe er kennis van dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Bij het ter beschikking stellen van de lettertypes worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.
 
Adobe beschikt over een certificering volgens het EU-US-privacyschild. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie die moet verzekeren dat de Europese normen betreffende gegevensbescherming worden gerespecteerd. Meer informatie vindt u op:

https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe Fonts is nodig om een uniform letterbeeld op onze website te verzekeren. Dat vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.
 
Meer informatie over Adobe Fonts vindt u 
op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

De privacyverklaring van Adobe vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

 

Google reCAPTCHA

 

https://policies.google.com/privacy?hl=de and https://policies.google.com/terms?hl=de.

 

AgileCRM

 

Deze website gebruikt formulieren van het CRM-systeem Agile CRM om verzoeken van klanten te verwerken. De aanbieder is Agile CRM Inc. Bij elk verzoek via ons contactformulier worden buiten onze websites functies van Agile CRM uitgevoerd en gegevens overgedragen aan Agile CRM. Voorts gebruikt Agile-CRM een trackingcode om de functionaliteit van de verzoeken te verzekeren en om gebruiksgegevens te verzamelen. Agile CRM heeft zich ertoe verbonden om te zorgen voor de veiligheid van de klantgegevens. Meer informatie over de gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Agile CRM 
op https://www.agilecrm.com/legalese/customers/customer-privacy U kunt steeds uw gegevens per e-mail aan info {{{at}}} die-auswaschbox.de laten wissen indien u niet verder gecontacteerd wil worden.

 

 

 

 

Die Auswaschbox Logo
Werbeagentur Bartenschlager Logo
Die Auswaschbox Logo
Werbeagentur Bartenschlager Logo